Reklamační podmínky

Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u dřevěných a textilních materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu). Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. To samé se vztahuje i na keramické a textilní výrobky. 
 • Projeví-li se vada v průběhu třiceti dnů od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 • Na zakoupený sortiment se vztahuje záruční doba 2 roky. Pro uplatnění reklamace kontaktujte prodávajícího na tomto emailu: info@teakpeak.cz.

Reklamační podmínky


Proces reklamace: 

V případě, že zákazník obdrží vadné zboží nebo zboží s chybou, je oprávněn podat reklamaci. Na zakoupený sortiment se vztahuje záruka 2 roky. Veškeré vznesené reklamace odesílejte na tento email: info@teakpeak.cz. Podrobné detaily reklamace/vady lze řešit i prostřednictvím telefonického hovoru na čísle: +420 775 751 144. 


Opravné prostředky: 

V závislosti na povaze reklamace, dostupnosti zboží a komunikace se zákazníkem budeme nabízet jedno z následujících opravných opatření:

Výměna: Vadné zboží bude vyměněno za nové, funkční zboží.

Oprava: Pokud je to možné a vhodné, vadné zboží bude opraveno.

Vrácení peněz: V případě, že výše uvedené opravné opatření není proveditelné, bude zákazníkovi vrácena částka, kterou zaplatil za reklamované zboží.


Podmínky reklamace: 

Reklamace neplatí v případech, kdy vadu způsobil nesprávný nebo nevhodný způsob použití, zneužití, neoprávněný zásah nebo neodborná instalace zákazníkem. Pokud si během kompletace nebo zacházení s nově zakoupeným produktem nejste zcela jisti, obraťte se na nás prostřednictvím emailu: info@teakpeak.cz nebo prostřednictvím telefonického hovoru na čísle: +420 775 751 144.


Doba řešení reklamace: 

Budeme se snažit vyřešit reklamaci co nejdříve. Doba řešení může záviset na povaze reklamace a dostupnosti náhradního zboží nebo servisních kapacit. O postupu a průběhu reklamačního procesu budeme průběžně informovat zákazníka.


Reklamační práva zákazníka: 

Reklamační proces je v souladu s platnými zákony a předpisy, které chrání práva spotřebitele. Zákazník má právo na řádné vyřízení reklamace a na náhradu nebo opravu vadného zboží.


Omezení odpovědnosti: 

Naše odpovědnost je omezena na cenu zakoupeného zboží. Nepřebíráme odpovědnost za nepřímé škody nebo ztráty způsobené vadným zbožím.